Visie

In een school ontwikkelen kinderen zich op vele terreinen. De kunst is aan alle terreinen voldoende aandacht te besteden om de optimale ontwikkeling van de kinderen te garanderen. Et Buut kent daarbij vier ankers.

Sociaal- emotionele ontwikkeling Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Ze moet kunnen omgaan met hun eigen en andermans emoties en gedrag. Zaken als zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn van groot belang. Kinderen groeien op in een ingewikkelde wereld en wij moeten er voor zorgen dat zij die wereld aan kunnen. Wij wachten niet meer af tot het fout gaat, maar wij gaan preventief aan het werk. Daarbij maken wij gebruik van de methode Kinderen en hun Sociale Talenten, het Pestprotocol van Luc Koning en de Kanjertraining.

Cognitieve ontwikkeling Als kinderen lekker in hun vel zitten, kunnen ze goed presteren. Daarbij willen we het uiterste uit kinderen halen. Natuurlijk is het van groot belang dat kinderen belangrijke vaardigheden zoals taal en rekenen leren. Vakken als Natuur, Verkeer, Aardrijkskunde en Geschiedenis en nog tal van andere vakken zijn ook van belang. Hierbij gebruiken we de nieuwste methoden en maken we veel gebruik van de mogelijkheden die computers bieden om leerstof op een andere manier aan te bieden.

Creatieve- en expressieve ontwikkeling Kinderen moeten evenwichtig opgroeien. Naast de cognitieve ontwikkeling is de creatieve-expressieve ontwikkeling dan ook van essentieel belang. We besteden veel aandacht aan muziek, handvaardigheid, tekenen en toneel omdat we bij kinderen alle hersenhelften willen aanspreken. Kinderen moeten zich op verschillende manieren kunnen uiten en komen daarbij in aanraking met zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding.

Lichamelijke ontwikkeling Tot slot moeten kinderen fysiek goed op orde zijn. Gymnastiek, volksdansen en schoolzwemmen zorgen er voor dat de kinderen in goede conditie geraken. Wij zorgen er voor dat deze onderdelen altijd door gaan.

Extra aandacht en begeleiding leder kind ontwikkelt zich op bovengenoemde terreinen op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. leder kind is uniek en dat betekent dat wij ook aandacht geven aan die eigen ontwikkeling. Per kind worden ontwikkelingen bijgehouden en waar nodig geven wij extra aandacht of begeleiding. Een intern begeleider helpt de leerkrachten daarbij.

Voor kinderen met een eigen leerlijn hebben we de Plusklas en de Topklas opgericht. In de Plusklas komen hoogbegaafde kinderen een ochtend per week bij elkaar. Daar werken zij met hoogbegaafde kinderen van andere scholen, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, aan uitdagende opdrachten en krijgen zij werk mee voor in hun eigen klas. De Topklas is er voor kinderen die een eigen leerlijn hebben voor rekenen en taal/spelling. Deze kinderen komen vier keer per week een uur bij elkaar.