Verlof

Buiten de vastgesteld schoolvakanties van de wetgever om is het niet mogelijk vrije dagen op te nemen. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan een aanvraag bij de directie gedaan worden.

De gemeente Zaanstad hanteert strakke richtlijnen rond het aanvragen van vrije dagen.
In 2012 is de leerplichtwet ook nog gewijzigd. Als scholen ongeoorloofd verzuim niet melden, dan krijgen de scholen een boete. Die boete kan flink oplopen.

Halverwege vorig schooljaar hebben wij de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt. Vanaf nu gaan wij ook daadwerkelijk melden. Hieronder een toelichting over de gewijzigde leerplichtwet.

Wijziging leerplichtwet:  Boete voor scholen die verzuim niet melden
Op 1 januari 2012 wijzigt de Leerplichtwet 1969. Vanaf dat moment heeft de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen wanneer de directie van de school of instelling de leerplichtwet overtreedt.
Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling ( en zijn ouders). De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. De leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aan op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan het hoofd van de school of instelling een bestuurlijke boete opleggen.
De bestuurlijke boete is een nieuwe sanctiemaatregel en kan worden opgelegd in de volgende gevallen:

  • het niet binnen vijf werkdagen melden van ongeoorloofde afwezigheid van meer dan zestien klokuren;
  • in strijd handelen met de bepalingen rond vrijstelling wegens vakantie of andere gewichtige omstandigheden van meer dan het wettelijke maximum;
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie omtrent de Leerplichtwet.

In bovenstaande gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs een boete opleggen aan het hoofd van de school of instelling van 1.000 euro per overtreding, met een maximum van 100.000 euro.
Als u >>>hier<<< klikt, komt u op de site van de rijksoverheid en kunt u precies lezen waneer uw kind wel of niet mag verzuimen.