Zorgzame, blije, (respectvolle) en veilige omgeving voor iedereen

Het openbaar onderwijs gaat niet van één bepaalde levensovertuiging uit, maar is geworteld in onze samenleving. Zoals onze maatschappij gevormd en gekleurd wordt door een levendige diversiteit aan meningen en opvattingen, zijn onze scholen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

De Ankers van OBS et Buut

Wat vinden wij nou écht belangrijk?
Et Buut is een openbare basisschool. De school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar zij (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. Een veilige plek waar je je helemaal kunt ontplooien!

Waar zijn we trots op?
Voorop gesteld zijn wij natuurlijk vreselijk trots op onze kinderen! Dat staat buiten kijf. Op een gedeelde plek met de leerkrachten, want ook zij werken keihard om elk kind zo goed mogelijk te helpen groeien. Daarnaast voelen wij een enorme passie voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Blije, lieve en geweldige complete pakketjes laten wij hier, met pijn in ons hart, van school gaan op hun weg naar de toekomst. Door de hele school heen gaan wij actief en preventief in op het leren omgaan met je eigen en andermans handelen. Denk dan bijvoorbeeld aan zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn echt van groot belang. Lekker in je vel en stevig in je schoenen staan. Kom maar op met de wereld!

Trots zijn we op onze moderne technieken. We maken gebruik van een computer eiland met ruim 30 computers, maar daarnaast werken bijna alle kinderen vanaf groep 4 al met een tablet die als ondersteuning bij onze methodes en bij de individuele hulp aan kinderen worden ingezet. Op deze manier krijgen de kinderen nog meer aandacht op maat.

Maar naast alle technische voorzieningen zijn wij hartstikke blij met de vele uren aan beweging. Wij hebben namelijk veel gym uren, maar spelen ook lekker vaak buiten en wij doen aan…tromgeroffel….volksdansen! Lekker dansen en jezelf durven uiten! We werken hierdoor mee aan een gezonde levensstijl en een pittige conditie! Creativiteit is zeer belangrijk door de hele school heen en zie je overal terug. Belangrijk voor het plezier, het leren van nieuwe technieken en om flink de hersenen te prikkelen en samen te laten werken, om vervolgens de rest van de dag weer keihard aan de slag te kunnen.

Waar zijn we precies mee bezig?
Vanzelfsprekend komen dagelijks de prachtige vakken taal en rekenen in ons aanbod terug. Hier zetten we hoog op in! Per jaargroep zijn er daarnaast diverse andere vakken belangrijk zoals schrijven, verkeer en in de hogere groepen ook aardrijkskunde, geschiedenis en bijvoorbeeld een creatief uur met diverse geïntegreerde vakken. Wij werken met fijne, nieuwe methodes die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dat, in combinatie met, geweldige leerkrachten die zichzelf constant willen verbeteren en zich bezig houden met professionalisering. Zij bundelen al hun krachten om een zo passend mogelijk aanbod te creëren. De perfecte cocktail voor een optimale ontwikkeling!

Daarnaast is de maatschappij een organisch proces. Het is onderhevig aan veranderingen en daar moeten wij als professionals op inspringen. We bewegen mee met ons onderwijsaanbod om in te gaan op de vragen die deze veranderende maatschappij ons stelt. Alleen zo kunnen we de kinderen écht goed klaarstomen voor de toekomst!

Hoe gaat het eigenlijk met onze kinderen?
Wij voelen een ongekende trots voor onze kinderen. Deze feedback krijgen wij ook regelmatig terug van organisaties. Zodra wij met onze groepen langskomen voor een culturele activiteit, krijgen we te horen dat onze ‘Buuters’ ongelooflijk geïnteresseerd zijn, zich empathisch kunnen opstellen, kunnen genieten en op een beleefde en sociaal wenselijke manier omgaan met onbekende situaties. Ze tonen respect en hebben oog voor elkaar, al vanaf zeer jonge leeftijd. De leerkrachten zetten alles op alles om de kinderen zo goed mogelijk te helpen met al deze ongeschreven regels die horen in de maatschappij. Ze leren zorg te dragen voor een ander, behulpzaam zijn, en om situaties van meerdere kanten te belichten, En heel belangrijk…Kinderen mogen bij ons een unieke en originele rol vervullen. Ze kunnen helemaal zichzelf zijn en om die reden gaan onze Buuters met ongelooflijk veel plezier naar school!

Onze ‘Buuters’ zijn échte kanjers!

Heeft de school ook oog voor de ouders?
Uiteraard zijn wij nauw betrokken bij de ouders. Onze neuzen dezelfde kant op, samenwerken en meedenken. Er is altijd tijd voor een gesprek en de deur staat open voor welke vraagstukken er dan ook liggen. Elkaar op de hoogte houden en informatie delen is gewoonweg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen! Dan is het ook wel zo fijn als de informatie verstrekking op een praktische manier verloopt en past binnen deze tijd. Vandaar onze Buutapp! Een app waarin wij de laatste informatie delen, oproepen doen en ouders zo snel mogelijk op de hoogte kunnen stellen. Maar ook onze website is volledig vernieuwd met de laatste informatie, visiestukken en diverse documenten over de school en wat er speelt. Via de mail is de leerkracht ook goed te bereiken, zo houden we het contact lekker laagdrempelig!

En…niet te vergeten!
Et Buut werkt met een continurooster van 8.15 tot 14.15. Samen met onze buitenschoolse opvang et Voorbuut en et Nabuut, alsmede de brede school activiteiten van et Buut Breed kunnen kinderen op een zeer prettige manier al vanaf 7.00 uur tot maar liefst 18.30 uur bij ons de dag doorbrengen! Deze partijen zijn zo goed op elkaar afgestemd dat wij een doorgaande lijn hebben weten te creëren. Het is net alsof de schooldag gewoon nog wat langer doorloopt. Dezelfde regels, dezelfde klassen in gebruik, geen harde overgangen en dus een ongelooflijk fijne plek voor kinderen als de ouders nog wat langer aan het werk zijn!

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’

Lees meer over: